సరదా జోకులు

బంటి: నాన్నా , పక్క యింటి అంకులు
గూబ గున్య్ అనేటట్లు కొట్టాడు .
తండ్రి : ఎందుకురా ?
బంటి : మీరే కదా నాన్నా ,పక్క యింటి అమ్మాయిని చూసి

సిగ్గు పడ మన్నారు , వెళ్లి సిగ్గు పడ్డాను ,అంతే..

Advertisements

About yssubramanyam

i am a retired IAF person worked for 30 years. i have rendered selfless services and continue to render to humanity with moral and ethical value. i do not believe in superstitions, how ever i believe in terrestrial intelligence. Astro physical forces and cosmos intelligence is same in all matters, solids, liquids and gases. i always welcome masters because i am a learner.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s