స్పామ్ ఈమెయిలు పంపడం లో మనదే అగ్రస్థానం. మీకు తెలుసా.. అమెరికా ని సైతం వెనక్కి నెట్టేస ి మనం ముందుకి వెళ్తున్న వైనం.

స్పామ్ ఈమెయిలు పంపడం లో మనదే అగ్రస్థానం. మీకు తెలుసా.. అమెరికా ని సైతం వెనక్కి నెట్టేస ి మనం ముందుకి వెళ్తున్న వైనం..

Advertisements

About yssubramanyam

i am a retired IAF person worked for 30 years. i have rendered selfless services and continue to render to humanity with moral and ethical value. i do not believe in superstitions, how ever i believe in terrestrial intelligence. Astro physical forces and cosmos intelligence is same in all matters, solids, liquids and gases. i always welcome masters because i am a learner.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s